Політика Visa Inc. щодо запобігання хабарництву

1.0 Мета

Visa Inc. впровадила цю Політику щодо запобігання хабарництву (далі — «Політика») для дотримання вимог та обмежень, передбачених Законом США про боротьбу з корупцією в зовнішньоекономічній діяльності, Законом Великої Британії про боротьбу з хабарництвом та іншими застосовними законами про боротьбу з хабарництвом у всьому світі.

2.0 Сфера застосування

Ця Політика застосовується до всіх директорів, посадових осіб, працівників і тимчасових працівників (далі — «Персонал Visa») компанії Visa Inc. та її дочірніх підприємств (далі — «Visa» або «Компанія»).  Цю Політику слід тлумачити разом з іншими політиками, процедурами та керівними принципами Компанії, включно з  Кодексом ділової поведінки та етики  та  Політикою щодо подорожей і витрат і Політикою щодо програми закупівельних карток. Втім, оскільки ця Політика передбачає більше обмежень, вона замінює собою всі інші політики та процедури Компанії (включно з питаннями, що стосуються подарунків, харчування та розваг). Ця Політика може бути перекладена на інші мови, проте варіант англійською мовою матиме переважну силу.

Регіональний відділ із питань етики та нормативно-правової відповідності та юридичний відділ можуть встановлювати граничні значення витрат для відповідного географічного регіону чи країни, які вимагають виконання процедур попереднього затвердження. Регіональний відділ з питань етики та нормативно-правової відповідності та юридичний відділ можуть відповісти на запитання стосовно цієї Політики та надати вказівки щодо будь-яких процедур, які стосуються певного конкретного ринку.

3.0 Декларація принципів політики

Компанія дотримується принципу досягнення успіху в бізнесі шляхом справедливої та чесної конкуренції на ринку. Кожен у компанії відповідає за дотримання цієї Політики щодо боротьби з хабарництвом та Керівних принципів із реалізації політики щодо боротьби з хабарництвом (Додаток A). Рада директорів і Комітет з аудиту та оцінки ризиків, генеральний директор, вище керівництво та директор із питань етики та нормативно-правової відповідності мають конкретні завдання щодо забезпечення дотримання Компанією найвищих правових та етичних стандартів при здійсненні комерційної діяльності. При здійсненні своєї комерційної діяльності Visa дотримуватиметься букви й духу застосовного законодавства щодо боротьби з хабарництвом.  Суворо заборонено давати обіцянки, санкціонувати, пропонувати, дарувати, приймати чи сприяти, чи то прямо, чи то опосередковано, отриманню матеріальних цінностей чи будь-якої неналежної переваги будь-кому із наміром чи для створення враження неналежного впливу на рішення чи поведінку, чи як винагороду за неналежне виконання обов’язків.

Компанія гарантує дотримання своїх зобов’язань відповідно до вимог законодавства щодо запобігання хабарництву. Компанія, як резидент США, акції якої котируються на Фондовій біржі Нью-Йорка, керується Законом США про боротьбу з корупцією в зовнішньоекономічній діяльності (далі — «FCPA»). FCPA — це закон, кримінальні положення якого забороняють давати обіцянки, санкціонувати, пропонувати, дарувати, приймати чи сприяти, прямо чи опосередковано, державним службовцям за межами США (це широкий термін, який включає працівників на усіх рівнях уряду іноземної держави та працівників державних підприємств чи підконтрольних державі комерційних підприємств, таких як державні фінансові установи, а також політичних кандидатів, політичні партії чи партійних чиновників з іноземних країн, а також міжнародних громадських організацій), щоб вплинути на будь-які дії чи рішення державних службовців з іноземних країн при здійсненні ними дій на своїй посаді. FCPA застосовується до поведінки персоналу Компанії та Visa в усьому світі. Компанія також керується низкою законів і нормативних актів щодо комерційної грошової винагороди, які може прийняти представник уряду США. Обіцянка, пропозиція чи надання подарунку, послуги чи іншого хабара державному службовцю чи працівнику уряду США, яка порушує ці правила, може не лише порушити політику Компанії, а й стати кримінальним злочином.

Персонал Компанії та Visa повинен також дотримуватися Закону Великої Британії про боротьбу з хабарництвом 2010 року («Закону про боротьбу з хабарництвом»). Закон про боротьбу з хабарництвом забороняє як хабарі державним службовцям, так і комерційний підкуп. Закон про боротьбу з хабарництвом визначає, що кримінальним злочином є: пропозиція, обіцянка чи надання хабаря (що з метою цієї Політики щодо запобігання хабарництву означає фінансові чи інші переваги); вимагання, згода одержати чи прийняти хабар; надання хабаря іноземним державним службовцям. Компанія також може нести субсидіарну відповідальність за незапобігання хабарництву, яке здійснюється від її імені, та зобов’язана впровадити належні процедури для запобігання хабарництву тими особами, які надають послуги від імені Компанії, зокрема послуги, що надають дочірні компанії.

Крім FCPA та Закону про запобігання хабарництву, Компанія може керуватися вимогами іншого законодавства щодо запобігання хабарництву в усьому світі.  

Суворо забороняється давати чи пропонувати матеріальні цінності державним службовцям чи тим державним службовцям, на яких розповсюджується дія цієї політики (згідно з визначенням у Додатку A), будь-якої країни в порушення законодавства щодо запобігання хабарництву чи здійснювати незаконні платежі третім сторонам, коли відомо або ж є причини вважати, що повинно бути відомо, що будь-яка частина буде запропонована, надана чи обіцяна будь-якому такому службовцю. Платежі для спрощення формальностей — платежі задля прискорення чи забезпечення здійснення звичайних дій органів влади — також заборонені.

Зрештою, багато законів щодо запобігання хабарництву також забороняють обіцяти, пропонувати чи платити хабарі чи «відкати» приватним особам. Ця Політика забороняє обіцяти, санкціонувати, пропонувати, давати, приймати чи сприяти наданню матеріальних цінностей чи іншої переваги будь-якій сторонній особі, зокрема клієнту, потенційному клієнту, постачальнику чи іншому діловому партнеру, із наміром вчинення чи створення враження вчинення неналежного впливу на одержувача чи його винагороди за ділові рішення.

4.0 Відповідальність

4.1 Автор політики та програми

Директор із питань етики та нормативно-правової відповідності є автором Політики та Програми, здійснюватиме контроль за Політикою та розроблятиме нормативну базу, що включає процедури, інструменти, повідомлення та тренінги для реалізації цієї Політики та досягнення її цілей. Глобальний відділ із питань етики та нормативно-правової відповідності здійснює контроль за щорічною підготовкою з питань, які охоплені в цій Політиці, яку проходить відповідний персонал Visa.

4.2 Куратор політики

Куратором цієї Політики є головний юрисконсульт.

4.3 Контроль за дотриманням Політики

Комітет із корпоративних ризиків (CRC) контролює дотримання цієї Політики шляхом надання періодичних оновлень через глобальний відділ із питань етики та нормативно-правової відповідності.  

4.4 Винятки

Винятки із цієї Політики слід узгоджувати заздалегідь із автором Політики, юрисконсультом із питань цієї Політики та CRC. Автор Політики відстежуватиме будь-які винятки чи відхилення від цієї Політики.

5.0 Розслідування порушень

Компанія розслідуватиме всі повідомлення про будь-які порушення чи підозри порушення цієї Політики та не виявлятиме толерантність до жодного виду переслідувань, що виникають у зв’язку з такими повідомленнями чи скаргами, поданими добросовісно. Кодекс ділової поведінки та етики Visa захищає всіх, хто подає повідомлення чи скаргу. Також очікується, що персонал Visa співпрацюватиме в разі проведення внутрішнього розслідування випадків порушення Політики.

Будь-яка поведінка, яка суперечить цій Політиці, Кодексу ділової поведінки та етики Компанії чи застосовному законодавству, може призвести до застосування дисциплінарних заходів аж до звільнення з урахуванням вимог місцевого законодавства.

6.0 Перегляд Політики

Власник Політики відповідає за перегляд Політики щонайменше раз на рік для перевірки її актуальності та дійсності відповідно до поставлених бізнес-цілей і, в разі потреби, зобов’язаний рекомендувати CRC внести необхідні зміни.

7.0 Підтвердження відповідності Політики нормативно-правовим вимогам

Ця Політика та її процедури повинні регулярно переглядатися глобальним відділом із питань етики та нормативно-правової відповідності та (або) проходити внутрішній аудит для визначення ефективності реалізації та безперервної відповідності цієї Політики нормативно-правовим вимогам. Відповідні зацікавлені сторони можуть переглядати висновки перевірок та стратегії щодо зменшення ризиків. Про важливі результати слід повідомляти CRC та (або) Раду директорів чи її делегований комітет (комітети) відповідно до ситуації.

8.0 Взаємопов’язані документи

  • Політика щодо подорожей і витрат і Політика щодо програми закупівельних карток
  • Посібник із глобальної політики щодо карток — Подорожі й витрати та закупівельні картки